آمار کل " صادرات به" کشور (ليتواني) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ليتواني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 643,500 27,938,799,025 Rls. 861,325 $
2 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ليتواني 39011030 ک ک ک گريد فيلم 519,750 25,767,636,736 Rls. 714,656 $
3 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ليتواني 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 594,000 22,896,868,615 Rls. 700,103 $
4 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ليتواني 39011030 ک ک ک گريد فيلم 470,250 21,946,693,548 Rls. 646,594 $
مجموع کل
98,549,997,924 ريال
مجموع کل
2,922,678 دلار
[1]