آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 39011030 ک ک ک گريد فيلم 915,750 41,435,205,119 Rls. 1,121,423 $
2 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 693,000 26,239,825,109 Rls. 797,299 $
3 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 297,000 11,597,930,486 Rls. 341,700 $
4 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 239,400 11,390,077,440 Rls. 344,736 $
5 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 39011030 ک ک ک گريد فيلم 222,750 9,621,511,515 Rls. 273,735 $
6 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 190,120 9,112,103,262 Rls. 268,461 $
7 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 247,500 9,083,501,350 Rls. 279,923 $
8 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 151,200 8,526,069,720 Rls. 261,576 $
9 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 185,640 7,386,472,299 Rls. 224,801 $
10 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 3,806,521,290 Rls. 113,900 $
11 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 47,880 2,973,781,615 Rls. 79,481 $
12 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 71,820 2,930,581,920 Rls. 88,698 $
13 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 328,000 2,572,188,232 Rls. 79,334 $
14 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 39011030 ک ک ک گريد فيلم 49,500 2,122,374,582 Rls. 60,208 $
مجموع کل
148,798,143,939 ريال
مجموع کل
4,335,275 دلار
[1]