آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 264,000 13,104,395,138 Rls. 370,226 $
2 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 297,000 12,657,872,304 Rls. 390,357 $
3 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 286,000 11,321,751,490 Rls. 346,178 $
4 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 247,500 11,051,451,607 Rls. 340,579 $
5 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 198,000 8,290,519,734 Rls. 255,423 $
6 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 148,500 7,523,318,880 Rls. 199,584 $
7 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 64,260 5,163,231,840 Rls. 159,120 $
8 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 4,930,257,024 Rls. 133,056 $
9 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 4,905,808,875 Rls. 136,125 $
10 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 4,665,412,125 Rls. 136,125 $
11 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 99,000 4,321,944,990 Rls. 133,155 $
12 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 84,280 4,319,736,960 Rls. 128,832 $
13 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 75,600 3,290,595,601 Rls. 100,283 $
14 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 52,920 2,265,252,091 Rls. 69,149 $
15 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 21,420 880,561,948 Rls. 27,146 $
مجموع کل
98,692,110,607 ريال
مجموع کل
2,925,338 دلار
[1]