آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 گناوه قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,894,028 15,060,155,082 Rls. 417,600 $
2 6 1396 گناوه قطر 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 438,359 11,674,720,917 Rls. 350,687 $
3 6 1396 گناوه قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,586,123 11,616,794,577 Rls. 348,947 $
4 5 1396 گناوه قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,557,395 11,215,634,169 Rls. 342,627 $
5 9 1396 گناوه قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,111,284 8,618,693,245 Rls. 244,495 $
6 10 1396 گناوه قطر 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 166,892 4,814,941,836 Rls. 133,514 $
7 4 1396 گناوه قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 594,672 4,257,797,260 Rls. 130,828 $
8 6 1396 گناوه قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 300,000 3,766,560,000 Rls. 114,000 $
9 5 1396 گناوه قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 135,000 3,259,500,000 Rls. 100,000 $
10 11 1396 گناوه قطر 25202000 ک گچ 874,840 2,569,992,627 Rls. 69,987 $
11 4 1396 گناوه قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 90,000 2,340,520,000 Rls. 72,000 $
12 3 1396 گناوه قطر 08071100 هندوا نه , تازه 247,000 1,843,541,310 Rls. 56,810 $
13 5 1396 گناوه قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 60,000 1,075,635,000 Rls. 33,000 $
14 2 1396 گناوه قطر 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 19,400 966,980,200 Rls. 29,800 $
15 4 1396 گناوه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 63,000 860,510,700 Rls. 26,460 $
16 4 1396 گناوه قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 56,000 705,401,500 Rls. 21,700 $
17 4 1396 گناوه قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 43,000 684,439,750 Rls. 21,050 $
18 9 1396 گناوه قطر 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 23,660 667,230,928 Rls. 18,928 $
19 5 1396 گناوه قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 20,000 358,545,000 Rls. 11,000 $
20 4 1396 گناوه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 20,000 357,445,000 Rls. 11,000 $
21 4 1396 گناوه قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 27,000 343,290,200 Rls. 10,560 $
22 4 1396 گناوه قطر 08071900 خربزه وهمانند 15,000 292,455,000 Rls. 9,000 $
23 9 1396 گناوه قطر 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 35,685 276,790,852 Rls. 7,852 $
24 4 1396 گناوه قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 15,000 268,166,250 Rls. 8,250 $
25 4 1396 گناوه قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 30,000 233,964,000 Rls. 7,200 $
26 5 1396 گناوه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 18,000 228,165,000 Rls. 7,000 $
27 5 1396 گناوه قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 14,000 228,165,000 Rls. 7,000 $
28 4 1396 گناوه قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 14,000 193,395,250 Rls. 5,950 $
29 10 1396 گناوه قطر 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,961 191,279,319 Rls. 5,271 $
30 10 1396 گناوه قطر 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 23,661 188,884,245 Rls. 5,205 $
31 4 1396 گناوه قطر 08071100 هندوا نه , تازه 22,000 143,198,000 Rls. 4,400 $
32 5 1396 گناوه قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 15,000 97,785,000 Rls. 3,000 $
33 4 1396 گناوه قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 7,000 95,535,300 Rls. 2,940 $
34 5 1396 گناوه قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 5,000 89,636,250 Rls. 2,750 $
35 5 1396 گناوه قطر 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 25,100 58,476,540 Rls. 1,788 $
36 4 1396 گناوه قطر 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 3,000 53,616,750 Rls. 1,650 $
37 5 1396 گناوه قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,000 46,936,800 Rls. 1,440 $
38 5 1396 گناوه قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 3,000 32,595,000 Rls. 1,000 $
39 5 1396 گناوه قطر 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 840 27,472,200 Rls. 840 $
مجموع کل
89,804,846,057 ريال
مجموع کل
2,647,529 دلار
[1]