آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه ماهيرود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 67,207 4,248,090,000 Rls. 120,000 $
102 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25202000 ک گچ 3,296,160 4,226,230,196 Rls. 130,247 $
103 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 3,109,284 4,221,152,924 Rls. 124,372 $
104 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 31,830 4,190,228,520 Rls. 127,320 $
105 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 21,108 4,120,539,120 Rls. 126,648 $
106 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 33051000 شامپوها 50,756 4,117,013,560 Rls. 126,890 $
107 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 42,038 4,092,570,060 Rls. 126,114 $
108 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 62,777 4,072,595,098 Rls. 125,554 $
109 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 37,560 3,978,054,720 Rls. 112,680 $
110 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 101,448 3,948,507,160 Rls. 121,736 $
111 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 3,069,220 3,941,760,533 Rls. 121,463 $
112 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 9,128 3,921,114,960 Rls. 112,144 $
113 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 61,607 3,897,705,462 Rls. 104,512 $
114 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25202000 ک گچ 2,995,909 3,873,749,762 Rls. 118,280 $
115 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 405,095 3,873,737,278 Rls. 118,245 $
116 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 39,342 3,812,123,514 Rls. 103,116 $
117 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 34011150 صابون رختشويي 81,756 3,810,342,432 Rls. 103,116 $
118 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 2,681,067 3,790,833,055 Rls. 107,250 $
119 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 72,125 3,667,058,742 Rls. 99,273 $
120 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 56,175 3,596,384,956 Rls. 110,849 $
121 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 35,376 3,584,991,000 Rls. 96,048 $
122 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 752,223 3,554,966,199 Rls. 109,179 $
123 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25202000 ک گچ 2,536,240 3,541,702,849 Rls. 100,162 $
124 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 2,648,266 3,522,272,319 Rls. 105,934 $
125 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07031000 پيازوموسير 540,317 3,512,892,972 Rls. 108,313 $
126 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 35,562 3,503,764,776 Rls. 103,228 $
127 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25202000 ک گچ 2,649,780 3,449,759,800 Rls. 105,989 $
128 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 31,812 3,431,120,460 Rls. 91,668 $
129 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 33,475 3,415,713,825 Rls. 100,425 $
130 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 26,125 3,366,346,480 Rls. 101,887 $
131 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 54025100 نخ يک لا از نايلون ياساير پلي آميدها، بابيش ا ز50 دور در متر,غير ازنخ دوخت آماده نشده براي خرده فروشي وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 30,920 3,329,507,940 Rls. 92,760 $
132 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 65,017 3,315,352,503 Rls. 99,459 $
133 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 54,273 3,314,820,000 Rls. 90,000 $
134 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 130,132 3,282,032,459 Rls. 91,092 $
135 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 31,435 3,280,062,921 Rls. 94,305 $
136 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 249,990 3,252,700,975 Rls. 87,497 $
137 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 30,676 3,245,722,344 Rls. 92,028 $
138 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 195,900 3,178,379,550 Rls. 97,950 $
139 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 267,136 3,163,571,742 Rls. 85,818 $
140 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 137,393 3,145,487,606 Rls. 92,185 $
141 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 305,499 3,132,037,137 Rls. 92,227 $
142 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 31,433 3,058,697,385 Rls. 94,299 $
143 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 51,382 2,975,165,501 Rls. 91,686 $
144 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 40,953 2,911,261,150 Rls. 77,810 $
145 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 278,563 2,904,460,572 Rls. 83,230 $
146 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25202000 ک گچ 2,445,480 2,838,235,000 Rls. 77,005 $
147 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 47,647 2,795,185,440 Rls. 85,765 $
148 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 21,389 2,776,976,648 Rls. 85,556 $
149 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 2,131,080 2,764,275,862 Rls. 85,244 $
150 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 39,205 2,763,168,400 Rls. 78,410 $
151 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 28,377 2,761,223,985 Rls. 85,131 $
152 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 39,870 2,740,847,326 Rls. 73,969 $
153 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 2,099,500 2,733,427,679 Rls. 83,979 $
154 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 7,592 2,654,542,800 Rls. 75,920 $
155 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 326,328 2,637,275,158 Rls. 81,326 $
156 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 7,101 2,633,413,480 Rls. 81,160 $
157 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 18,042 2,617,632,000 Rls. 73,200 $
158 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 34011150 صابون رختشويي 53,903 2,604,969,150 Rls. 73,925 $
159 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 254,107 2,595,912,721 Rls. 77,992 $
160 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 68,894 2,577,669,010 Rls. 68,894 $
161 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25202000 ک گچ 1,964,460 2,565,758,553 Rls. 77,341 $
162 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 101,615 2,564,663,280 Rls. 71,130 $
163 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,976,330 2,564,539,434 Rls. 79,050 $
164 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 37,398 2,547,021,538 Rls. 78,429 $
165 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 142,725 2,529,982,863 Rls. 71,362 $
166 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 11,800 2,475,522,000 Rls. 70,800 $
167 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 95,129 2,475,483,250 Rls. 66,590 $
168 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 1,069,452 2,451,884,214 Rls. 74,858 $
169 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 1,756,150 2,428,724,730 Rls. 65,014 $
170 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 30,925 2,426,488,945 Rls. 66,904 $
171 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 53,479 2,397,544,274 Rls. 64,174 $
172 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 40,699 2,359,668,597 Rls. 72,252 $
173 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,773 2,340,855,832 Rls. 72,164 $
174 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 8,030 2,286,237,360 Rls. 64,240 $
175 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 229,350 2,263,437,705 Rls. 69,605 $
176 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 33051000 شامپوها 27,421 2,229,577,295 Rls. 68,552 $
177 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25202000 ک گچ 1,808,680 2,181,406,467 Rls. 60,513 $
178 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 16,740 2,180,313,200 Rls. 66,960 $
179 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 35,946 2,166,586,530 Rls. 66,819 $
180 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 207,928 2,160,747,412 Rls. 60,100 $
181 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 22,108 2,160,387,780 Rls. 66,324 $
182 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 261,541 2,120,849,809 Rls. 65,385 $
183 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 20,364 2,106,966,088 Rls. 57,019 $
184 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08132000 آلو خشک کرده 12,870 2,088,221,850 Rls. 64,350 $
185 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 347,100 2,087,430,496 Rls. 62,626 $
186 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 71,312 2,072,505,970 Rls. 63,910 $
187 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,610 2,056,515,270 Rls. 58,830 $
188 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 83,496 2,043,599,355 Rls. 58,447 $
189 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 20,951 2,039,140,947 Rls. 62,853 $
190 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 34,850 2,013,001,377 Rls. 62,033 $
191 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 33,403 1,952,196,872 Rls. 60,163 $
192 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,449,550 1,938,238,722 Rls. 53,652 $
193 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 44,230 1,913,297,196 Rls. 53,076 $
194 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 14,680 1,905,405,280 Rls. 58,720 $
195 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,343 1,896,607,779 Rls. 58,029 $
196 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 48,483 1,887,966,729 Rls. 58,179 $
197 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25202000 ک گچ 1,453,420 1,885,998,487 Rls. 58,137 $
198 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 14,900 1,884,972,180 Rls. 58,110 $
199 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 66,700 1,884,768,560 Rls. 53,360 $
200 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,440 1,848,794,400 Rls. 55,320 $
مجموع کل
289,650,645,802 ريال
مجموع کل
8,487,844 دلار