از هر 3 نفر بیکار در پاییز سال گذشته تنها یک نفر موفق به یافتن شغل تا پاییز امسال شده است

نرخ بیکاری چطور کاهش یافت؟

تاريخ 1398/12/21 ساعت 10:32

گزارش بررسی نتایج نیروی کار مرکز آمار ایران در پاییز 1398 نشان می‌دهد که 25.7 درصد از بیکاران پاییز 1397، در پاییز 1398 به جمعیت غیرفعال اضافه‌شده‌اند. بر این اساس محاسبات نشان می‌دهد که اگر این افراد در بازار کار باقی می‌ماندند تعداد جمعیت بیکار بیش از اکنون بود و نرخ 13.2 درصد می‌رسید.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل پاییز امسال پرداخته است. این گزارش هرکدام از فاکتورهای شاخص نیروی کار را به‌صورت جداگانه بررسی با ماه قبل و مدت مشابه سال قبل مقایسه کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در پاییز 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال حدود 148 هزار نفر افزایش داشته است. این در حالی است که به‌طور متوسط جمعیت فعال بالای 15 سال در سه سال منتهی به پاییز 1397 حدود 844 هزار نفر افزایش داشته است و این رقم در فصل پاییز امسال نسبت به رقم متوسط مذکور حدود 83 درصد کاهش داشته است.

همچنین طی سه سال منتهی به پاییز 1397، به‌طور متوسط 53 درصد از افزایش جمعیت فعال را مردان و 47 درصد مابقی را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که در فصل پاییز 1398، افزایش در جمعیت فعال مردان (حدود 203 هزار نفر) رخ‌داده است و جمعیت فعال زنان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 56 هزار نفر کاهش‌یافته است.

بررسی روند جمعیت در سن کار نشان می‌دهد که این شاخص در پاییز 1398 نسبت به متوسط این رقم در سه سال (منتهی به پاییز 1397)، حدود 668 هزار نفر افزایش داشته است. همچنین در سه سال منتهی به پاییز 1397، زنان به‌طور متوسط حدود 43 درصد از افزایش جمعیت در سن کار را تشکیل می‌دهند اما در این فصل این نسبت به 53 درصد رسیده است. در پاییز سال 1398، 351 هزار نفر به جمعیت در سن کار زنان افزوده شد، اما در مقابل حدود 407 هزار نفر از زنان به جمعیت غیرفعال اضافه شدند. به‌عبارت‌دیگر در این فصل، بخشی از زنانِ قبلاً شاغل، به دلایل ارادی یا غیرارادی شغل خود را ازدست‌داده‌اند و به جمعیت غیرفعال اضافه‌شده‌اند. با توجه به اینکه تقریباً نصف جمعیت در سن کار را زنان تشکیل می‌دهند، بررسی دلایل و علل عدم ورود این قشر به بازار بسیار پراهمیت و حائز توجه ویژه است.

در بخش دیگر گزارش نوشته شده است: نرخ مشارکت در پاییز 1398، 44.3 درصد بوده است که نسبت به پاییز 1397 (44.5) 0.2 درصد کاهش داشته است. نرخ مشارکت زنان طی این دوره 0.4 درصد کاهش داشته و به 17.5 درصد رسیده و نرخ مشارکت مردان حدود 0.1 درصد کاهش را تجربه کرده و به 71 درصد رسیده است.

 همچنین در فصل پاییز 1398، جمعیت غیرفعال 520 هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است و در این میان 407 هزار نفر به جمعیت غیرفعال زنان و 113 هزار نفر به جمعیت غیرفعال مردان اضافه‌شده است. این در حالی است که در سه سال منتهی به پاییز 1397، جمعیت غیرفعال به‌طور متوسط 162 هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد و به‌طور متوسط جمعیت مردان 55 هزار نفر و جمعیت زنان 107 هزار نفر کاهش‌یافته است.

روی دیگر گزارش بخش اشتغال است. در پاییز 1398 نسبت به پاییز 1397، 472 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه‌شده است که از این تعداد، 477 هزار نفر به شاغلان مرد اضافه و حدود 5 هزار نفر از شاغلان زن کاسته شده است. این در حالی است که به‌طور متوسط در سه سال منتهی به پاییز 1397، جمعیت شاغل 654 هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد و در این میان سهم مردان و زنان از افزایش اشتغال به ترتیب در حدود 48 و 52 درصد بوده است. اما در پاییز 1398، سهم زنان از افزایش اشتغال به صفر رسیده است.

براساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ اشتغال ناقص در پاییز 1398 نسبت به پاییز 1397، 1.1 درصد کاهش را نشان می‌دهد و از رقم 11.7 به 10.6 درصد رسیده است. همچنین طی همین دوره، نرخ اشتغال ناقص مردان و زنان به ترتیب، 1.5 و 0.2 درصد کاهش را نشان می‌دهد. برای مناطق شهری، این نرخ در پاییز 1398 به 9.3 درصد رسیده و 0.7 درصد کاهش داشته و برای مناطق روستایی با 2.4 درصد کاهش به 13.9 درصد رسیده است.

 از رقم نزدیک به 472 هزار نفر افزایش اشتغال ایجادشده در پاییز 1398، حدود 70 هزار نفر در بخش کشاورزی، 248 هزار نفر در بخش خدمات و 156 هزار نفر در بخش صنعت بوده است.

 ترکیب منطقه‌ای اشتغال هم نشان می دهد که بررسی ترکیب شهری و روستایی افزایش اشتغال 472 هزارنفری ایجادشده در پاییز 1398 نشان می‌دهد این افزایش اشتغال متوازن رخ نداده است به‌گونه‌ای که 439 هزار نفر به شاغلان مناطق شهری و 33 هزار نفر به شاغلان مناطق روستایی اضافه‌شده است.

علاوه بر این از 439 هزار افزایش اشتغال رخ‌داده در مناطق شهری، 231 هزار نفر آن مربوط به بخش خدمات، 170 هزار نفر مربوط به بخش صنعت و 40 هزار نفر مربوط به بخش کشاورزی است. همچنین در مناطق روستایی به ترتیب در بخش کشاورزی 30 هزار نفر، در بخش خدمات 17 هزار نفر افزایش اشتغال و در بخش صنعت 14 هزار نفر، کاهش اشتغال وجود داشته است.

بخش سوم گزارش مرکز پژوهش ها بررسی نرخ بیکاری است. در پاییز 1398 نسبت به پاییز 1397، جمعیت بیکار 325 هزار نفر کاهش داشته است؛ جمعیت بیکار مردان 273 هزار نفر و جمعیت بیکار زنان 51 هزار نفر کاهش داشته است. همچنین جمعیت بیکار جوان 24 - 15 ساله، 67 هزار نفر و بیکاری فارغ‌التحصیلان عالی نیز، 57 هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد.

هرچند آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در فصل پاییز 1398 نسبت به فصل مشابه در سال 1397 کاهش داشته است اما باید توجه داشت که در این فصل، در حدود 22 درصد از جمعیت در سن کار به جمعیت فعال و 78 درصد مابقی به جمعیت غیرفعال اضافه‌شده است. لذا کاهش نرخ بیکاری را نمی‌توان چندان مثبت ارزیابی کرد، بلکه توجه به ماهیت جمعیت غیرفعالِ رو به گسترش، ترکیب و جنسیت این افراد بسیار مهم و حائز اهمیت است. نرخ بیکاری برای جوانان 15-24 و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، 1.2 درصد کاهش را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری شهری در پاییز 1398 نسبت به پاییز 1397، 1.5 درصد و نرخ بیکار یروستایی 0.6 درصد کاهش را نشان می دهد.

بخش مهمی از گزارش مرکز پژوهش ها به آمارهای جریان اختصاص دارد. آمارهای جریان نشان می دهد طی یك دوره، حرکت و جابه جایی های بازار کار چگونه بوده است که این امر از طریق ماتریس انتقال ممكن می شود.

طبق این آمار، تحلیل تحولات جمعیت بیکاری نشان می دهد که تنها 38.5 درصد از بیکاران پاییز 1397 در پاییز 1398 موفق به یافتن شغل شدهاند و مابقی همچنان بیکارند (35.7 درصد) و یا عدمتا به علت دلسردی از یافت شغل از بازار کار خارج شده اند (25.7 درصد). درواقع به‌طور تقریبی می‌توان بیان کرد از هر 3 نفر بیکار در پاییز 1397 تنها یک نفر موفق به یافتن شغل تا پاییز 1398 شده است.

تحلیل تحولات جمعیت شاغل نشان می دهد که 83.1 درصد شاغلان پاییز 1398 همچنان شاغل بوده اند. با این حال 3.7 درصد از شاغلان (معادل حدودی 887 هزار نفر) نسبت به پاییز قبل شغل خود را از دست داده و بیکاری شده اند. ضمن اینکه حدود 13 درصد از شاغلان (معادل 3117 هزار نفر) از بازار کار خارج و به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند.

تحلیل تحولات جمعیت غیرفعال نیز نشان می‌دهد حدود 90 درصد از افراد غیرفعال در پاییز 1397 در پاییز 1398 نیز همچنان تمایلی به انجام کار نداشته‌اند. همچنین در پاییز 1398، حدود 7.6 درصد از جمعیت غیرفعال پاییز 1397، شاغل شده‌اند و حدود 2 درصد نیز موفق به یافتن شغل نشده‌اند و به جمعیت بیکار افزوده‌شده‌اند.

گزارش بررسی نتایج نیروی کار مرکز آمار ایران در پاییز 1398 نشان می‌دهد که 25.7 درصد از بیکاران پاییز 1397، در پاییز 1398 به جمعیت غیرفعال اضافه‌شده‌اند. بر این اساس محاسبات نشان می‌دهد که اگر این افراد در بازار کار باقی می‌ماندند تعداد جمعیت بیکار بیش از اکنون بود و نرخ 13.2 درصد می‌رسید. همچنین همان‌گونه که بیان شد در این فصل حدود 3116 هزار نفر از جمعیت شاغل به جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند. درصورتی‌که این افراد را نیز با یک تعریف موسع، بیکار لحاظ کنیم، نرخ بیکاری به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

 

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر