ليست کد تعرفه و اولويت هاي کالاهاي گمرکي (1394)
* جهت دسترسی به اطلاع بروزتر از لینک ذیل استفاده فرمائید:
[لینک کد تعرفه ها]

جستجو براساس نام کالا / کد تعرفه:  

شرح کالا شرح کالا (انگلیسی) کد تعرفه
ـ ـ ـ راسته --- Strip loin 02013020
ـ ـ ـ سردست و سینه --- Fore quarter cuts 02013030
ـ ـ ـ سایر --- Other 02013090
گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد. Meat of bovine animals, frozen. 0202
ـ لاشه یا شقه: - Carcasses and half-carcasses: 020210
ـ ـ ـ گوساله (Veal) --- Veal 02021010
ـ ـ ـ سایر --- Other 02021090
ـ سایر قطعات با استخوان: - Other cuts with bone in: 020220
ـ ـ ـ ران --- Hind quarter 02022010
ـ ـ ـ راسته --- Strip loin 02022020
ـ ـ ـ سردست و سینه --- Fore quarter cuts 02022030
ـ ـ ـ سایر --- Other 02022090
ـ بی‌استخوان: - Boneless: 020230
ـ ـ ـ ران --- Hind quarter 02023010
ـ ـ ـ راسته --- Strip loin 02023020
ـ ـ ـ سردست و سینه --- Fore quarter cuts 02023030
ـ ـ ـ سایر --- Other 02023090
گوشت از نوع خوک، تازه، سرد‌کرده یا منجمد. Meat of swine, fresh, chilled or frozen. 0203
ـ ـ لاشه یا شقه -- Carcasses and half-carcasses 02031100
ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان -- Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 02031200
ـ ـ سایر -- Other 02031900
ـ ـ لاشه یا شقه -- Carcasses and half-carcasses 02032100
ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان -- Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 02032200
ـ ـ سایر -- Other 02032900
گوشت از نوع گوسفند یا بز، تازه، سرد‌کرده یا منجمد. Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen. 0204
ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سرد‌کرده - Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled 02041000
ـ ـ لاشه یا شقه -- Carcasses and half-carcasses 02042100
ـ ـ سایر قطعات با استخوان -- Other cuts with bone in 02042200
ـ ـ بی‌استخوان -- Boneless 02042300
ـ لاشه و شقه بره، منجمد - Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen 02043000
ـ ـ لاشه یا شقه -- Carcasses and half-carcasses 02044100
ـ ـ سایر قطعات با استخوان -- Other cuts with bone in 02044200
ـ ـ بی‌استخوان -- Boneless 02044300
ـ گوشت بز - Meat of goats 02045000
گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد کرده یا منجمد. Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen. 02050000
احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سردکرده یا منجمد. Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen. 0206
ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده - Of bovine animals, fresh or chilled 02061000
ـ ـ زبان -- Tongues 02062100
ـ ـ جگر -- Livers 02062200
ـ ـ سایر -- Other 02062900
ـ از نوع خوک، تازه یا سردکرده - Of swine, fresh or chilled 02063000
ـ ـ جگر -- Livers 02064100
ـ ـ سایر -- Other 02064900
ـ سایر، تازه یا سردکرده - Other, fresh or chilled 02068000
ـ سایر، منجمد - Other, frozen 02069000
گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی شماره 05 01، تازه، سردکرده یا منجمد. Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen. 0207
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده -- Not cut in pieces, fresh or chilled 02071100
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد -- Not cut in pieces, frozen 02071200
ـ ـ قطعات و احشای، تازه یا سرد کرده: -- Cuts and offal, fresh or chilled: 020713
ـ ـ ـ قطعات تازه یا سرد کرده مرغ --- Fresh Pieces or chilled Poultry 02071310
ـ ـ ـ احشای تازه یا سرد کرده مرغ --- Fresh offal or chilled Poultry 02071320
ـ ـ قطعات و احشای منجمد: -- Cuts and offal, frozen: 020714
ـ ـ ـ خمیر --- Paste 02071410
ـ ـ ـ قطعات --- Piceses 02071420
ـ ـ ـ احشاء --- Cuts 02071430
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده -- Not cut in pieces, fresh or chilled 02072400
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد -- Not cut in pieces, frozen 02072500
ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردکرده -- Cuts and offal, fresh or chilled 02072600
ـ ـ قطعات و احشای، منجمد: -- Cuts and offal, frozen: 020727
ـ ـ ـ خمیر --- Paste 02072710
ـ ـ ـ سایر --- Other 02072790
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده -- Not cut in pieces, fresh or chilled 02074100
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد -- Not cut in pieces, frozen 02074200
ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد کرده -- Fatty livers, fresh or chilled 02074300
ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده -- Other, fresh or chilled 02074400
ـ ـ سایر، منجمد -- Other, frozen 02074500
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده -- Not cut in pieces, fresh or chilled 02075100
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد -- Not cut in pieces, frozen 02075200
ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردکرده -- Fatty livers, fresh or chilled 02075300
ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده -- Other, fresh or chilled 02075400
ـ ـ سایر، منجمد -- Other, frozen 02075500
ـ مرغ شاخدار - of guinea Fowls 02076000
سایر گوشت‌ها و احشای خوراکی گوشت، تازه، سرد‌کرده یا منجمد. Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen. 0208
ـ از خرگوش اهلی یا وحشی - Of rabbits or hares 02081000
ـ از میمون‌ها (Primates) - Of primates 02083000
ـ از نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌های کوچک دریایی گاو دریایی و گاو آبی (پستانداران از راسته Sirenia)، از فک‌ها، شیرهای دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia) - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) 02084000
ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاک‌پشت دریایی) - Of reptiles (including snakes and turtles) 02085000
ـ از شترها و سایر گونه‌های شتر (camelidae) - Of camels and other camelids (Camelidae) 02086000
ـ سایر - Other 02089000
چربی خوک، به غیر از چربی گوشت و چربی ماکیان، ذوب نشده یا به نحو دیگر استخراج نشده، تازه، سردشده، منجمد شده، نمک‌‌زده شده، در آب‌نمک خوابانده شده، خشک شده یا دودی شده. - Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked. 0209
ـ از خوک‌ها - Of pig 02091000
ـ‌ سایر - Other 02099000
گوشت و احشای گوشت، نمک‌زده، در آب‌نمک، خشک‌کرده یا دودی؛ آرد و زبره خوراکی گوشت یا احشای گوشت. Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal. 0210
ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان -- Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 02101100
ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن -- Bellies (streaky) and cuts thereof 02101200
ـ ـ سایر -- Other 02101900
ـ گوشت حیوانات از نوع گاو - Meat of bovine animals 02102000
-- از میمون -- Of primates 02109100
-- از نهنگ‌ها، دلفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فک‌ها، شیرهای دریایی و گرازماهی‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia). -- Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) 02109200
-- از خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت‌دریایی) -- Of reptiles (including snakes and turtles) 02109300
-- سایر -- Other 02109900
ماهی‌های زنده. Live fish. 0301
ـ ـ ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) -- Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 03010094
ـ ـ آب شیرین -- freshwater 03011100
ـ ـ سایر -- Other 03011900
ـ ـ ‌قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): -- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): 030191
ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش --- For stock improvement, propagation and culture 03019110
ـ ـ ـ تخم چشم‌زده --- Eyed egg 03019120
ـ ـ ـ‌ سایر --- Other 03019190
ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla) -- Eels (Anguilla spp.) 03019200
« قبلی [4] [3]   [1] بعدی »